Rozmiar tekstu

Regulamin imprez

Regulamin organizacji imprez plenerowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu od 8 czerwca 2020.

 1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (każdy uczestnik indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej).
 2. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy.
 3. Obowiązuje zachowanie dystansu minimum 2 metry.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest zajmować miejsca siedzące ustawione przez Organizatora min. 2 metry od siebie, wyjątkiem są uczestnicy mający pod opieką:
  1. dziecko do ukończenia 13. roku życia;
  2. osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. gdy uczestnikiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagająca opiekuna;
  4. członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.
 5. Maksymalną ilość osób uczestniczących w imprezie należy dostosować do aktualnych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 7 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, lub u innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w GOK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora GOK oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
 2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza się w budynku GOK toaletę dla personelu (w piwnicy). Pomieszczenie jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki.
 3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1-2 §7 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w GOK oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik wykazujący objawy chorobowe i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8 Zbieranie danych osobowych.

 1. Zaleca się, aby widzowie i uczestnicy zajęć podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 2. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Po ich pozyskaniu dane będą przechowywane przez GOK przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.
 4. Klauzula informacyjna
  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GRABOWCU W CELU OCHRONY ZDROWIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Grabowcu przy ul. Rynek 6. Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor@cbi24.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Wyświetleń: 1272

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.