Rozmiar tekstu

Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu oraz udostępniania nagrań monitoringu w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu

 

 § 1

Zapisy ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu;
lokalizacje usytuowania kamer;
zasady zapisu obrazu;
zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu, z siedzibą przy ulicy Rynek 6 w Grabowcu.
 

§ 2

Cel monitoringu

System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

Obszar Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje:

teren wokół budynku GOK przy ul. Rynek 6, a w szczególności parking przed budynkiem;
pomieszczenia w wewnątrz budynku GOK – pomieszczenie sali komputerowe (Pracownia Orange), oraz sala rekreacyjna.
Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania.

§ 4

Zakres monitoringu

System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań.
Kopię nagrań z monitoringu sporządza Administrator Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.
Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:

  • Administrator Systemu Informatycznego,
    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.
     

§ 5

Ochrona danych osobowych

Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez Inspektora Ochrony Danych klauzuli informacyjnej w następujących miejscach: wejście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.
Opracowana przez Inspektora Ochrony Danych klauzula informacyjna, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
prawo dostępu do nagrań - w uzasadnionych przypadkach,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

§ 6

Udostępnienie nagrań

Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu, powinien zostać złożony w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu, pokój 110 lub przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Wniosek złożony po w/w terminie, nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie.  Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i  godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana przez Administratora systemu monitoringu Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Kopia powinna być odpowiednio opisana tzn. wskazywać numer kopii, datę sporządzenia kopii, źródło danych – zakres nagrania, datę i czas nagrania.
Kopia nagrania jest przechowywana przez Oddział Administracyjny, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Oddział Administracyjny prowadzi rejestr sporządzonych i  udostępnionych kopii nagrania, w którym odnotowana jest data złożenia wniosku; numer kopii; źródło danych – zakres nagrania, data i czas nagrania; data sporządzenia kopii; dane osoby, która sporządziła kopię; informacja o wydaniu lub zniszczeniu kopii oraz dane osoby odbierającej kopię. Wzór rejestru wykonanych i udostępnionych kopii z  nagrań monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w Oddziale Administracyjnym przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.

§ 7

Zapisy końcowe

Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a  z  podmiotami zewnętrznymi zawarł stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.
Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyświetleń: 990

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.